Mokyklos veiklos dokumentai

Atnaujinta 2020-05-24

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>>Vaikų priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokinio individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašas.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Nuotolinio darbo tvarkos aprašas.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos įsakymas >>> Dėl praleistų pamokų pateisinimo.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos praleistų pamokų pateisinimo >>> Pažyma.

 

 Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokinio individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo, stebėjimo bei kėlimo į aukštesnę klasę tvarkos aprašas.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Pedagoginės priežiūros tvarkos aprašas.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Vidaus darbo tvarkos taisyklės.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo tvarkos aprašas.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas.

 

Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> priešmokyklinio ugdymo grupę tvarkos aprašas.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas. 

 

Įsakymas <<< dėl Jonavos Panerio pradinės mokyklos mokinių elgesio taisyklių, skatinimo, drausminimo, poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams bei smurto ir patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokinių elgesio taisyklių, skatinimo, drausminimo, poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams bei smurto ir patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>>Švietimo pagalbos teikimo ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas.  

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas. 

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokytojų metodinės veiklos organizavimo nuostatai.

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga  nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas.