Mokyklos veiklos dokumentai

Atnaujinta 2021-04-20

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Elektroninio nacionalinio 4 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo 2021 m. tvarka.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Pedagogų etikos kodeksas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Ugdymo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio  pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gairės  .

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas. 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokinio individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Nuotolinio darbo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos įsakymas >>> Dėl praleistų pamokų pateisinimo.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos praleistų pamokų pateisinimo >>> Pažyma.

 Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokinio individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo, stebėjimo bei kėlimo į aukštesnę klasę tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Pedagoginės priežiūros tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Vidaus darbo tvarkos taisyklės.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas. 

Įsakymas <<< dėl Jonavos Panerio pradinės mokyklos mokinių elgesio taisyklių, skatinimo, drausminimo, poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams bei smurto ir patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokinių elgesio taisyklių, skatinimo, drausminimo, poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams bei smurto ir patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>>Švietimo pagalbos teikimo ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas.  

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas. 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas. ATNAUJINTAS

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokytojų metodinės veiklos organizavimo nuostatai.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga  nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas.

 __________