Mokyklos veiklos dokumentai

Atnaujinta 2024-01-15

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencinių priemonių vykdymo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokytojų metodinės tarybos nuostatai.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Darbo tvarkos taisyklės.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>>Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos  >>> Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Psichosocialinių rizikos veiksnių šalinimo ir (ar) mažinimo priemonių planas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Elektroninio nacionalinio 4 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo 2021 m. tvarka.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Pedagogų etikos kodeksas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Ugdymo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio  pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gairės  .

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Pedagoginės priežiūros tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas. 

Įsakymas <<< dėl Jonavos Panerio pradinės mokyklos mokinių elgesio taisyklių, skatinimo, drausminimo, poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams bei smurto ir patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Mokinių elgesio taisyklių, skatinimo, drausminimo, poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams bei smurto ir patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>>Švietimo pagalbos teikimo ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas.  

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas.

 __________