Visuomenės sveikatos priežiūra

Atnaujinta 2017-02-22

     Sveikatos priežiūros tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

__________

Visuomenės sveikatos priežiūros teikimo uždaviniai:

 • Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
 • Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
 • Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais.

__________

Veiklos kryptys:

 • Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), kaupti metodinę ir informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • Teikti informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir skleisti šią informaciją (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
 • Inicijuoti mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimą, dalyvavimą juos įgyvendinant;
 • Teikti pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • Vertinti mokyklos aplinkos atitikimą visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams, dalyvauti nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos ir sąlygų gerinimo klausimus;
 • Teikti pasiūlymus mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, įsigijimo;
 • Vertinti ugdymo proceso organizavimo atitikimą visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams;
 • Padėti kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, teikti jiems informaciją dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose;
 • Kaupti informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, apibendrinti informaciją ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikti mokyklos bendruomenei, savivaldybės gydytojui bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos klasės auklėtojui (mokytojams) ir prižiūrėti šių rekomendacijų įgyvendinimą mokykloje;
 • Nustatyti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimą;
 • Dalyvauti mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 • Padėti organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 • Teikti informaciją apskrities visuomenės sveikatos centrui, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje;
 • Įgyvendinti apskrities visuomenės sveikatos centro specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje;
 • Teikti pirmąją medicinos pagalbą ir ją koordinuoti.

__________