Visuomenės sveikatos priežiūra

Atnaujinta 2024-01-18

.

Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lionė Rimkuvienė

El.paštas: lione.rimkuviene@jonavavsb.lt  

.

Darbo laikas:
Ketvirtadienis 800 – 1510 val.
Penktadienis 800 – 1400 val.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso oragnizavimo >>> Tvarkos aprašas. 

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos >>> Tvarkos aprašas.

Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniui, sergančiam lėtine neinfekcine liga, suteikimo >>> Tvarkos aprašas.

Pirmos pagalbos >>> Tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą >>> Tvarkos aprašas. 

Visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Panerio pradinėje mokykloje >>> 2024 m. veiklos planas.

Visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Panerio pradinėje mokykloje >>> 2023 m. veiklos ataskaita.

Visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Panerio pradinėje mokykloje >>> 2023 m. veiklos planas.

Visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Panerio pradinėje mokykloje >>> 2022 m. veiklos ataskaita.

Visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Panerio pradinėje mokykloje >>> 2022 m. veiklos planas.

Visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Panerio pradinėje mokykloje >>> 2021 m. veiklos ataskaita.

Visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Panerio pradinėje mokykloje >>> 2021 m. veiklos planas.

Visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Panerio pradinėje mokykloje >>> 2020 m. veiklos ataskaita. 

Visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Panerio pradinėje mokykloje >>> 2020 m. veiklos planas.

     Sveikatos priežiūros tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Visuomenės sveikatos priežiūros teikimo uždaviniai:
• Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
• Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
• Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
• Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais.

Veiklos kryptys:
• Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), kaupti metodinę ir informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
• Teikti informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir skleisti šią informaciją (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
• Inicijuoti mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimą, dalyvavimą juos įgyvendinant;
• Teikti pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
• Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
• Vertinti mokyklos aplinkos atitikimą visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams, dalyvauti nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos ir sąlygų gerinimo klausimus;
• Teikti pasiūlymus mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, įsigijimo;
• Vertinti ugdymo proceso organizavimo atitikimą visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams;
• Padėti kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, teikti jiems informaciją dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose;
• Kaupti informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, apibendrinti informaciją ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikti mokyklos bendruomenei, savivaldybės gydytojui bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
• Pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos klasės auklėtojui (mokytojams) ir prižiūrėti šių rekomendacijų įgyvendinimą mokykloje;
• Nustatyti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimą;
• Dalyvauti mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
• Padėti organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
• Teikti informaciją apskrities visuomenės sveikatos centrui, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje;
• Įgyvendinti apskrities visuomenės sveikatos centro specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje;
• Teikti pirmąją medicinos pagalbą ir ją koordinuoti.

__________