Mokytojų padėjėjai

Atnaujinta 2021-03-25

>>> Mokytojo padėjėjai:

Jolanta Mackevičienė, el.paštas: jolanta.mackeviciene@paneriomokykla.lt

Janina Palaimienė, el.paštas: janina.palaimiene@paneriomokykla.lt

Emilija Šupilienė, el.paštas: emilija.siupiliene@paneriomokykla.lt

   Mokytojo padėjėjas – tai asmuo, kuris teikia pagalbą, ribotų galimybių mokiniams bei mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, padedant pasirūpinti savimi ir savarankiškai dalyvauti ugdyme.

Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui:
• orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
• apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
• įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti (paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi; padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą; padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis);
• atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
• turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes padeda išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos; judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

Mokytojo padėjėjas dirba su mokiniu ar mokinių grupe, bendradarbiaujant su mokytoju, klasės vadovu, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais specialistais.

 __________