Korupcijos prevencija

Atnaujinta 2022-02-21

Asmuo, atsakingas už korupciją atsparios aplinkos kūrimą: Skirmantė Pilsudskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (patvirtintas 2022-02-15 direktoriaus įsakymu Nr. V1 – 41).

Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją (patvirtintas 2022-01-10 direktoriaus įsakymu Nr. V1 – 16):

  1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
  2. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
  3. Asmuo, laikinai skiriamas į 1.1.  ir 1.2. punktuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat į šias pareigas einančio asmens.

Asmenų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (patvirtintas 2022-02-10 direktoriaus įsakymu Nr. V1-35):

  1. Mokyklos direktorius.
  2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
  3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
  4. Viešųjų pirkimų komisijos nariai.
  5. Pirkimų iniciatoriai, organizatoriai.

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus kreiptis ir informuoti galima:

– tiesiogiai atvykus į mokyklą ir pateikiant rašytinį pranešimą (Kauno g. 9, Jonava raštinėje);
– atsiuntus pranešimą paštu, adresu Kauno g. 9, Jonava, LT 55182;
– el. paštu paneriopradine@gmail.com;
– telefonu 8 349 60025.

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo Jonavos Panerio pradinėje mokykloje >>> Tvarkos aprašas.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos 2020-2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo >>> Priemonių plano įgyvendinimo eiga, veiksmingumas ir rezultatai už 2021 m.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos 2020-2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo >>> Priemonių plano įgyvendinimo eiga, veiksmingumas ir rezultatai už 2020 m.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Korupcijos pasireiškimo prevencijos tikimybės nustatymas 2021 metais.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Korupcijos pasireiškimo prevencijos tikimybės nustatymas 2020 metais.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos >>> Korupcijos_prevencijos programos įgyvendinimo 2020 – 2023 m. priemonių planas.

>>> Privačių interesų deklaravimas (atmintinė).

>>> Naujasis privačių interesų deklaravimas (skrajutė).

__________