Psichologinė pagalba

Atnaujinta 2023-06-28

>>> Psichologo asistentė 

El.paštas:

Mokyklos psichologo veiklos tikslas – padėti kurti palankias socialines/psichologines sąlygas, kurios įgalina mokinį produktyviai judėti ugdymo (si) keliu: saugiai ir sėkmingai mokytis bei psichologiškai vystytis mokyklos socialinių santykių sistemoje.

Psichologo darbo formos:

 • individualios mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) (toliau – tėvai)  konsultacijos/pokalbiai;
 • grupiniai psichologiniai užsiėmimai mokiniams (klasės valandėlių ar kitos užklasinės veiklos metu);
 • mokinių veiklos bei elgesio stebėjimas pamokose ir popamokinėje veikloje.
 • metodiniai seminarai – diskusijos tėvams , pedagogams;
 • pranešimai, paskaitos, praktikumai mokiniams, tėvams, pedagogams;
 • tyrimai: anketavimas, testavimas ir kt. (mokinių, tėvų , pedagogų);
 • stendiniai pranešimai, akcijos, viktorinos ir kt. (mokiniams, tėvams, pedagogams).

Psichologas vykdo šias funkcijas:         

 • konsultuoja mokinius, jų tėvus  bei mokytojus individualiai ir grupėmis: siekiant aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų  bei pedagogų sunkumus/problemas, planuoti veiklą joms spręsti ir numatyti tiesioginio poveikio būdus;
 • rengia individualias rekomendacijas: siekiant spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi sunkumus/problemas;
 • šviečia mokyklos bendruomenę: aktualiais vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologiškai įvertina mokinį: galių ir sunkumų, raidos ypatumų, psichologinių, asmenybės bei ugdymosi sunkumų/problemų įvertinimas;
 • atlieka psichologinius tyrimus bei teikia rekomendacijas: atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės (mokinių, tėvų, pedagogų) poreikius;
 • kuria ir įgyvendina prevencines programas: siekiant išvengti asmenybės ir ugdymosi sunkumų/problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių sunkumų/problemų turinčius mokinius;
 • bendradarbiauja su mokyklos bendruomene: tėvais, mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, kitais su mokiniu susijusiais asmenimis, įvairiomis institucijomis siekiant padėti mokiniams, turintiems psichologinių sunkumų/problemų.

   Mokyklos psichologo pagalbos paskirtis – rūpintis vaikų psichine sveikata, stiprinti psichologinį atsparumą ir reikalingų socialinių/psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu, kuriose jis galėtų saugiai bei sėkmingai mokytis bei sveikai psichologiškai vystytis.

Kada tėvams kreiptis į mokyklos psichologą?

Kai mokinys:

 • Jaučiasi vienišas, liūdnas, nepritampantis prie aplinkos (mokykloje, klasėje), nepasitikintis savimi ir kitais žmonėmis, menkai save vertina;
 • Stokoja mokymosi motyvacijos (nenori eiti į mokyklą, vengia atlikti namų darbus);
 • Kamuojamas įvairių baimių, nerimo, prislėgtas nuotaikos;
 • Turi bendravimo problemų (su bendraamžiais, mokytojais, tėvais), patiria patyčias, smurtą;
 • Išgyvena gyvenimo pokyčius, (gyvenamosios vietos, mokyklos keitimą, kito vaiko šeimoje atsiradimą, tėvų skyrybas, emigraciją, artimojo netektį, augintinio, nuosavybės (žaislo/daikto) praradimą, ir kt.);
 • Dažnai būna užsisvajojęs, skendi fantazijose, giliuose apmąstymuose;
 • Pasireiškia agresyvus elgesys (tranko/laužo daiktus, muša ar kitaip skriaudžia šalia esančius (tėvus, brolius/seseris, klasiokus, mokytoją))žmones), negeba kontroliuoti savo emocijų, orientuotis jausmuose;
 • Mikčioja, jam pasireiškia tikas arba turi žalingų įpročių (piršto čiulpimas ir pan.).

Kai tėvai (globėjai, rūpintojai):

 • Nori sužinoti/atrasti vaiko sunkumų/nesėkmių mokykloje priežastis;
 • Ketina spręsti problemas turinčias neigiamą poveikį vaiko ugdymuisi mokykloje;
 • Siekia, kad vaiko gebėjimai būtų psichologiškai įvertinti dėl specialiojo ugdymo paskyrimo;
 • Rūpinasi vaiko saugumu ir psichologiškai sveika aplinka mokykloje, klasėje;
 • Nori vaiką labiau pažinti, suprasti ir geriau tarpusavyje sutarti.

.

>>> Psichologo asistentė 

El.paštas:

Tel. 8 349 60025

.

 

Darbo laikas:
Pirmadienis 800 – 1700 val.
Trečiadienis 800 – 1700 val.

__________