Švietimo pagalba

Atnaujinta 2017-06-22

     Švietimo pagalba mokiniui – tai mokyklos darbuotojų (socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo, sveikatos priežiūros specialisto, klasės vadovų, mokytojų, mokytojo padėjėjo ir mokyklos  vadovų) veikla, susijusi su mokinių pedagoginių, socialinių, specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimu, leidžianti didinti ugdymo(-si) veiksmingumą.

     Bendrąją švietimo pagalbą teikia klasių vadovai ir mokytojai savo klasės mokiniams, rūpinasi jų asmenybės ugdymu(-si) bei branda, siekia pažinti auklėtinių, mokinių poreikius, polinkius, interesus, gabumus, diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo procesą, domisi ir rūpinasi mokinių sveikata, jų sauga, puoselėja sveiką gyvenseną, suteikia mokiniui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta ar kitokio pobūdžio išnaudojimas. Nuolat bendradarbiauja su socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu, logopedu, sveikatos priežiūros specialistu, mokytojo padėjėju, informuoja tėvus apie iškylančias problemas, padeda mokiniams spręsti  socialines, bendravimo, ugdymosi ir kt. problemas, stebi, analizuoja tėvų bei socialinės aplinkos poveikį ugdymui(-si).

     Mokyklos vaiko gerovės komisija (VGK) rūpinasi vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

__________