Socialinė pedagoginė pagalba

Atnaujinta 2020-05-13

     Socialinis pedagogastas asmuo, į kurį kreipiamasi dėl vaiko patiriamų problemų, santykių su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais ir kitokios socialinės pedagoginės pagalbos. Mokykloje, dirbdamas kartu su mokytojais, klasių auklėtojais, mokyklų vadovais, vaikų socialinių tarnybų darbuotojais, jis kuria pozityvią ugdomąją aplinką.

 __________

     Socialinio pedagogo veiklos tikslas – teikti mokyklos bendruomenei socialinę pedagoginę pagalbą, padedant įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinant jo saugumą mokykloje bei sudarant prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai

 __________

Socialinio pedagogo darbo formos:

 • individualus darbas – sprendžiant mokinio problemas, konsultuojant jo tėvus, mokytojus;
 • darbas grupėje – gyvenimo įgūdžių ugdymas, pagalba sprendžiant problemas, tėvų, mokyklos bendradarbiavimo skatinimas ir kita;
 • darbas mokyklos bendruomenėje – saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas, palaikymas, išteklių telkimas ir kita.

__________

Mokyklos socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:         

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius, lankosi pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais, kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • rengia ir skleidžia informaciją apie  socialinę – pedagoginę pagalbą;
 • tvarko ir pildo darbo dokumentus;
 • koordinuoja nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje;
 • planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos planą kalendoriniams metams.

 __________

     Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – kartu su specialiuoju pedagogu, logopedu, sveikatos priežiūros specialistu, klasės vadovais, mokytojais, mokytojo padėjėjais, mokyklos  vadovais ir tėvais padėti mokiniams, kad būtų įgyvendinta teisė į mokslą, užtikrinti saugumą mokykloje ir joje adaptuotis: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių mokinys negali lankyti mokyklos, ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius mokinius.

     Socialinis pedagogas koordinuoja socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje ir pats ją teikia, kai neužtenka klasės vadovo ar mokytojo kompetencijos.

__________