Administracinė informacija

Atnaujinta 2017-02-23

1. Mokyklos tikslas – mokinių pasiekimų gerinimas.

      Uždaviniai:

Tobulinti mokinių mokėjimo  mokytis kompetencijas. 

Tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą (planavimą ir organizavimą).

Stiprinti   mokytojo – specialistų teikiančių pagalbą mokiniui – tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą.

 

2. Mokyklos tikslas – saugios ir patrauklios mokymosi aplinkos kūrimas.

Uždaviniai:

Turtinti mokyklos materialinę techninę bazę.

Kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką mokykloje.