Administracinė informacija

Atnaujinta 2017-02-03

1. Mokyklos tikslas – mokinių pasiekimų gerinimas.
Uždaviniai:
Tobulinti mokinių mokėjimo mokytis kompetencijas.
Tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą (planavimą ir organizavimą).
Stiprinti mokytojo – specialistų teikiančių pagalbą mokiniui – tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą.

2. Mokyklos tikslas – saugios ir patrauklios mokymosi aplinkos kūrimas.
Uždaviniai:
Turtinti mokyklos materialinę techninę bazę.
Kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką mokykloje.

 __________