Teisinė informacija

Atnaujinta 2017-02-22

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

>>> Lietuvos Respublikos Konstitucija.

>>> Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas.

>>> Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija.

>>> Įsakymas dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo.

>>> Įsakymas dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo.

__________

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti:

>>> LR švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje.

__________

Naujausi ŠMM dokumentai:

>>>Geros mokyklos koncepcija.

>>>Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas.